| |  Log in  |

Blog (43)


หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านเอกสารตัวเขียน และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเอกสารโบราณ กับ รศ.ดร.ยุทธพร นาคสุข

29 มกราคม 2567
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านเอกสารตัวเขียน

Tags : แสวงหาความร่วมมือ , การเชื่อมโยงฐานข้อมูล , ฐานข้อมูล , เอกสารโบราณ , เอกสารตัวเขียน

บรรยายพิเศษเสริมการเรียนของนักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2566
นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่าการทำงานตั้งแต่ต้นทางคือ สำรวจและแสวงหาข้อมูล การทำความสะอาดเอกสารโบราณและทำทะเบียน การทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ

Tags : บรรยายพิเศษ , การจัดการเอกสารโบราณ

บรรยายพิเศษเสริมการเรียนของนิสิต ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

23 กุมภาพันธ์ 2566
นิสิตได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำงานที่เรียกได้ว่าการทำงานตั้งแต่ต้นทางคือ สำรวจและแสวงหาข้อมูล การทำความสะอาดเอกสารโบราณและทำทะเบียน การทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ จนถึงกระบวนการจัดการเอกสารโบราณตามหลัก Digital Lifecycle Management จนถึงปลายทางคือการเผยแพร่ข้อมูลเอกสารโบราณในเว็บไซต์ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย

Tags : บรรยายพิเศษ , การจัดการเอกสารโบราณ

ศมส. ต้อนรับคณะทำงานโครงการวิจัย “การจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลคัมภีร์ใบลาน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

20 เมษายน 2566
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ต้อนรับคณะทำงานโครงการวิจัย “การจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลคัมภีร์ใบลาน วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี” นำโดย ผศ.ดร.สุปิยา ทาปทา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคณะ

Tags : ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ , ฐานข้อมูล , เอกสารโบราณ , ศูนย์มานษยวิทยาสิรินธร , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี , สมุดไทย , ใบลาน , วัด , แหล่งข้อมูล , เว็บไซต์

ศมส. ร่วมแสดงนิทรรศการการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณที่มหาวิทยาลัยมหิดล

17 กุมภาพันธ์ 2566
ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ศมส. เป็นหนึ่งในเครือข่ายการทำงานในโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณของชาวไทยยวนในเขตภาคกลาง ได้ร่วมแสดงนิทรรศการการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณ

Tags : การอบรมการอนุรักษ์เอกสารโบราณ , การทำสำเนาดิจิทัล , การทำทะเบียนเอกสารโบราณ , การจัดการข้อมูล

ศมส. แนะนำการจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณฯ ให้กับคณะอักษรศาสตร์ และสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 มกราคม 2566
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.วชิราภรณ์ คลังธนบูรณ์ และคุณบวรศักดิ์ วรรณธนศิลป์ จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคุณวราวรรณ วีร์วรวงศ์ และคุณศิริพร คำยาด จากสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าหารือเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณ

Tags : ความแสวงหาความร่วมมือ , mou , เอกสารโบราณ , ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศมส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 360 องศา และการทำแผนที่ออนไลน์ ณ จังหวัดน่าน

15-16 มีนาคม 2566
ภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “โครงการวิจัยการพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอนุรักษ์เอกสารโบราณ เทคนิคการถ่ายภาพ 360 องศา และการทำแผนที่ออนไลน์ ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้กับพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่จำนวน 30 รูป และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านที่มีความสนใจจำนวน 45 คน ประกอบด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)

Tags : น่าน , เอกสารโบราณ , ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ , วัดมงคล , การทำทะเบียนใบลาน , ดิจิไทซ์ , การอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศมส. ร่วมกับทีมม้าแก่ ทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณที่วัดมงคล อ.เมือง จ.น่าน และสำรวจเอกสารโบราณที่วัดม่วงใหม่ อ.ภูเพียง จ.น่าน

13-14 มีนาคม 2566
คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เดินทางไปยังวัดมงคล อ.เมือง จ.น่าน เพื่อทำทะเบียนและจัดทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณวัดมงคล ร่วมกับโครงการ "การพัฒนาคลังคัมภีร์ใบลานดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก" ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Tags : น่าน , เอกสารโบราณ , ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ , วัดมงคล , การทำทะเบียนใบลาน , ดิจิไทซ์