| |  Log in  |

เกี่ยวกับโครงการ

    เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้โครงการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลเอกสารโบราณโดยการทำสำเนาดิจิทัลในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย และเป็นการสานต่อโครงการฐานข้อมูลรายชื่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคตะวันตก ที่ทำไว้ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งในขณะนั้นได้สำรวจรายชื่อเอกสารโบราณ

    เมื่อได้ข้อมูลสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณจำนวนหนึ่ง ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซท์ฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำเนาดิจิทัลของเอกสารโบราณ ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในปี 2558

คู่มือปฏิบัติงานประจำฐานข้อมูล

ผู้จัดทำ

ดอกรัก พยัคศรี - Adviser
ที่ปรึกษา


นิสา เชยกลิ่น - Webmaster
เจ้าหน้าที่ฐานข้อมูล


ประทีป ส่งเสริม - Developer
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์


รัตนาพร เจียงคำ - Developer
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์