| |  Log in  |

  Photo Gallery

 • หอพิพิธภัณฑ์วัดบางช้างใต้ (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • ตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • คัมภีร์ใบลาน (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • กล่องสมุดไทยพระปาฏิโมกข์ (ภาพ: ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย)
 • ตรวจสอบชื่อเรื่องของสมุดไทย
 • จัดทำทะเบียนเอกสารโบราณ
 • ทำสำเนาดิจิทัลเอกสารโบราณ

วัดบางช้างใต้

ตามประวัติของวัดบางช้างใต้ได้กล่าวไว้ว่า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2335 ในแผ่นดินรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ต่อมาในปี พ.ศ. 2400 ทางวัดได้สร้างพระอุโบสถหลังที่ 2 ขึ้นมาใหม่แทนหลังแรกซึ่งถูกไฟไหม้ และได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาด้วยเรือพายม้า พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวมีนามว่าหลวงพ่อเพชร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน ประทับนั่งอยู่ในปางสมาธิ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่บนบุษบกภายในอุโบสถหลังที่ 3 ซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หรืออุโบสถหลังปัจจุบัน วัดบางช้างใต้เดิมชื่อ “วัดบางช้าง” พระเถระที่มีชื่อเสียงของวัดบางช้างใต้นี้ ได้แก่ พระครูวินัยธร (ใย กิตฺติธโร) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 6 หลักฐานเหล่านี้ได้บันทึกไว้ในหนังสือทางประวัติศาสตร์ชื่อ วัฒนธรรมสามพราน วัดบางช้างใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2479 ปัจจุบันมีพระครูอรุณธรรมวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส
เอกสารโบราณวัดบางช้างใต้ในฐานข้อมูลฯ มีจำนวน 16 เรื่อง ได้แก่
NPT005-001 พระสูตร
NPT005-002 ตำราคาถาอาคม
NPT005-003 ตำราโหราศาสตร์
NPT005-004 สุภาษิตสอนสตรี
NPT005-005 ตำรายา
อ่านเพิ่มเติม NPT005-006 ตำรายา(คัมภีร์ปฐมจินดา)
NPT005-007 พระอภิธรรมมัตถสังคหะ 9 ปริจเฉท
NPT005-008 ตำราไสยศาสตร์
NPT005-009 พระอภิธรรม
NPT005-010 ตำราเรียนภาษาบาลี
NPT005-011 ตำราฝีมะเร็ง
NPT005-012 ตำรายาสมีอิน
NPT005-013 ตำราโหราศาสตร์
NPT005-014 ท้าวลินทอง
NPT005-015 ตำราไสยศาสตร์
NPT005-017 คัมภีร์มรณญาญสูตร
ซ่อน

Tags : วัดบางช้างใต้ , พิพิธภัณฑ์วัดบางช้างใต้ , นครปฐม
Website : http://www.m-culture.in.th/moc_new/album/148451/วัดบางช้างใต้/
Map : http://maps.google.com/?q=วัดบางช้างใต้&ll=13.714148,100.20649&z=19