| |  Log in  |

    Photo Gallery

WEB PORTAL เอกสารโบราณ

เว็บท่า (WEB PORTAL) เอกสารโบราณ เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านเอกสารโบราณ ในการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านเอกสารโบราณได้ในจุดเดียว

เว็บท่า (WEB PORTAL) เอกสารโบราณ ได้รวบรวมข้อมูลเอกสารโบราณ โดยปัจจุบันมีข้อมูลของฐานข้อมูลเอกสารโบราณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และฐานข้อมูลเอกสารโบราณภูมิภาคตะวันตกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เปิดให้ใช้บริการ ซึ่งมีข้อมูลเอกสารโบราณรวมกันกว่า 1,600 รายการ และมีแนวทางที่จะแสวงหาเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านเอกสารโบราณให้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ


สามารถเข้าไปใช้งานที่เว็บไซต์ https://db.sac.or.th/manuscriptsofthailand/

Tags : ฐานข้อมูล , เอกสารโบราณ , ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , สมุดไทย , พับสา , ปั๊ปสา , ใบลาน , วัด , แหล่งข้อมูล , เว็บไซต์
Website : https://db.sac.or.th/manuscriptsofthailand/